Liczba godzin porad zdalnych, SPES - Ośrodek Poradnictwa EmailTemplate-Fluid
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
E-poradnictwo obywatelskie. Rejestracja adresu e-mail Wnioskodawcy
Dostępna liczba spraw do przyjęcia w ramach porad zdalnych: 3

Przed rozpoczęciem składania wniosku zapoznaj się z informacjami publikowanymi na stronie Poradnictwo obywatelskie i socjalne oraz z poniższymi informacjami:
  1. Udzielamy pomocy w postaci poradnictwa obywatelskiego w sprawach z zakresu dostępu do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rentowych, świadczeń opiekuńczych w związku z niepełnosprawnością (m.in. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny), orzecznictwa o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oraz innych form wsparcia i zabezpieczenia przez administrację rządową i samorządową ważnych potrzeb życiowych osób najuboższych i osób niepełnosprawnych.

  2. Ze względu na możliwości organizacyjne oraz ilość kierowanych do nas wniosków i zapytań wspieramy w zakresie określonej na dany miesiąc ilości godzin usług e-poradnictwa, o której informujemy na niniejszej stronie. Po ich wyczerpaniu nie ma możliwości składania kolejnych wniosków aż do rozpoczęcia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Do wsparcia wybieramy wnioski osób najbardziej potrzebujących, znajdujących się w niedostatku i/lub w szczególnie trudnej, kryzysowej sytuacji życiowej.

  3. Złożenie wniosku o pomoc nie jest równoznaczne z jej udzieleniem. Przewidywany czas oczekiwania na odpowiedź ze wskazaniem, czy i w jakim zakresie realizować będziemy poradnictwo, wynosi około trzech dni roboczych.

  4. Nie udzielamy pomocy w sprawach karnych oraz wymagających: sporządzenia skargi konstytucyjnej, skargi kasacyjnej oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem, związanych w prowadzeniem działalności gospodarczej, celnych i dewizowych, związanych z powstaniem lub działalnością instytucji społecznej (organizacji pozarządowej). Nie sporządzamy wniosków o upadłość konsumencką. Nie sporządzamy skarg i pism do organów Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nie udzielamy pomocy, jeśli w zgłaszanej sprawie został ustanowiony pełnomocnik lub obrońca (adwokat, radca prawny) z wyboru lub z urzędu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wspieramy w zakresie prawa rodzinnego (dotyczy głównie świadczeń alimentacyjnych). Wskazane ograniczenia nie dotyczą spraw zakwalifikowanych do Programu Spraw Precedensowych.

  5. Osobom, które kontaktują się w sprawach spoza zakresu naszej specjalizacji lub po wyczerpaniu organizacyjnych możliwości pomocy (określonych ilością godzin usług w miesiącu) proponujemy zwrócenie się do instytucji i organizacji świadczących nieodpłatną pomoc prawną w pobliżu miejsca zamieszkania. Informujemy, że w urzędach miast i gmin można uzyskać informacje o placówkach świadczących nieodpłatną, ustawową pomoc prawną.

Aby rozpocząć proces składania wniosku zarejestruj swój adres e-mail:

E-mail:

Potwierdź e-mail:

Po wprowadzeniu danych i kliknięciu przycisku "Wyślij" na podany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłany list z instrukcją i linkiem aktywującym dostęp do formularza.


UWAGA: Jeśli w ciągu kilkunastu minut nie otrzymasz listu, sprawdź w swojej poczcie (programie pocztowym) folder spamu, folder inne i ustawienia filtrów antyspamowych. Ewentualne problemy techniczne z działaniem wysyłaj na adres: spes@spes.org.pl
Copyright © 2021
Stowarzyszenie SPES. Wszelkie prawa zastrzeżone.